Walne zgromadzenie 2010 protokół

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA LC GDYNIA

Zgodnie z zawiadomieniem w regulaminowym terminie, w dniu 10.05.2010 0 godz. 17.00 w miejscu spotkań Klubu — Hotel „Hotton” w Gdyni odbyło się Walne Zgromadzenie członków LC Gdynia.W zgromadzeniu udział wzięło 21 członków LC Gdynia (lista obecności w załączeniu).

Porządek zgromadzenia obejmował:

 1. Otwarcie obrad przez Prezydenta Klubu,

— powitanie Członków Klubu, przypomnienie postanowień statutu w sprawach objętych porządkiem obrad – informacja o ważności obrad,

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawozdania Zarządu Klubu.
 3. Złożenie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z kontroli i oceny działalności Klubu.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór sposobu przeprowadzenia głosowań i wyborów.
 7. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Klubu: – bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2009, — z działalności Zarządu.
 8. Wybory prezydenta, I wiceprezydenta, II wiceprezydenta, sekretarza i skarbnika Klubu.
  • prezentacja kandydatur przez odchodzący Zarząd
  • prezentacja pozostałych kandydatur
  • głosowanie
 9. Wybory członków Komisji Rewizyjnej
  • zgłoszenie kandydatur
  • głosowanie
 10. Ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
 11. Wystąpienia Prezydenta kadencji 2000/2010 i Prezydenta elekta kadencji 2010/2011 13. Omówienie wspólnej imprezy integracyjnej z okazji 15-lecia LC Gdynia w Szymbarku w dniu 12 czerwca 2010 — prośba o dokonanie przedpłat.
 12. Sprawy różne
 13. Zakończenie obrad.

Przed rozpoczęciem oficjalnej części zebrania wystąpienie mieli przedstawiciele Multibanku w Gdańsku prezentując swoją ofertę.

 1. Na wstępie części oficjalnej Prezydent klubu przestawił porządek zebrania a zebrani jednogłośnie zaakceptowali ten porządek.
 2. Następnie Prezydent LC Gdynia odczytał Sprawozdanie Zarządu LC Gdynia za okres kadencji 2009/2010. (Sprawozdanie w załączeniu).
 3. Kolejno Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał Przewodniczący Komisji — Józef Juszczyszyn. (Sprawozdanie w załączeniu).
 4. W kolejnym punkcie odbyła się dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 5. Czajkowski poinformował że zgodnie z porozumieniem z fundacją Kalla, pozostałe 3,500 zł przeznaczone na szkolenie psa dla niepełnosprawnych zostanie przekazane w sierpniu 2010 roku.
 6. Szpajer przedstawił proces rehabilitacji Kamila Szatalskiego który wymaga 8-godzinnej rehabilitacji dziennie. Kolejne rehabilitacje będzie odbywał w szpitalach w Bydgoszczy i Kościerzynie. Do ich realizacji walnie przyczynił się LC Gdynia. Oficjalnego pisma w tej sprawie należy się wkrótce spodziewać.
 7. W czasie dyskusji przypomniano o dodatkowej wpłacie na rzecz tresury psa dla niepełnosprawnych dokonanej przez A. Wellengera oraz indywidualnych wpłat na rehabilitację Kamila Szatalskiego dokonanych przez członków klubu. Wszystkim serdecznie podziękowano.
 8. Na członków Komisji Skrutacyjnej zaproponowano Marka Rembarza, Tadusza Kula oraz Aleksandra Wellengera. Propozycje przyjęto jednogłośnie.
 9. Zaproponowano aby głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywały się jawnie. Wszyscy obecni zaakceptowali ten wniosek.
 10. W głosowaniach nad przyjęciem sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi głosowało obecnych 21 członków LC Gdynia. Wszyscy głosowali za przyjęciem sprawozdań i udzieleniu absolutorium.
 11. Zarząd przedstawił swoje propozycje na nowych członków Zarządu kadencji 2010-2011 :
  1. Prezydent— Leszek Fiertek
  2. I vice Prezydent — Wojciech Dmochowski
  3. II vice Prezydent — Zygmunt Pastwa
  4. Skarbnik — Jerzy Konopacki
  5. Sekretarz — Henryk Dąbrowski

Wszyscy proponowani wyrazili zgodę na kandydowanie.

Ponieważ nie było innych propozycji członkowie klubu przegłosowali przedstawione propozycje. Wszystkie zaproponowane kandydatury uzyskały po 21 głosów „za”.

 1. Zaproponowano skład Komisji Rewizyjnej kadencji 2010-2011 :
  1. Józef Juszczyszyn
  2. Michał Szpajer
  3. Piotr Przybyłowski

Wszystkie kandydatury uzyskały po 21 głosów „za”.

 1. Kolega Aleksander Wyszomirski podziękowali ustępującemu Prezydentowi za dobre prowadzenie klubu oraz dalszą integrację jego członków oraz złożył gratulację nowo wybranemu Zarządowi.

I I. Okolicznościowe wystąpienia były zaprezentowane przez ustępującego Prezydenta oraz Prezydenta wybranego na kadencję 2010/2011.

 1. Przedstawiona została lista uczestników imprezy klubowej która odbędzie się dnia 12 czerwca 2010 roku w Szymbarku z okazji 15-lecia klubu. Oprócz kolegów Czajkowskiego, Szulista, Wyszomirskiego oraz Tomaszewskiego którzy z obiektywnych przyczyn nie będą mogli uczestniczyć, wszyscy pozostali zadeklarowali swój udział. (Program imprezy w załączeniu). Osoby które dotychczas nie zapłaciły za tę imprezę uzupełnią wpłaty na miejscu w Szymbarku w dniu 12.06.2010r.
 2. W sprawach różnych poruszono następujące sprawy:
 3. Henryk Dąbrowski przedstawił relację ze spotkania Lions Clubu na wycieczkowym statku MSC w którym uczestniczył. Zwrócił uwagę na dużo większą ilość członków klubów w krajach południowej i zachodniej Europy.
 4. Kolega Wojciech Dziewulski złożył rezygnację z uczestnictwa w LC Gdynia ze względu na przeprowadzenie się z Gdyni.

 

                     Protokołował:                                                                  Protokół przyjął:

                       Wojciech Dmochwski                                                    Jerzy Folga

      Gdynia 11.05.2010                                                                     

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top