Protokół Walnego Zgromadzenia Maj 2009

PROTOKOŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA LC GDYNIA

Zgodnie z zawiadomieniem w regulaminowym terminie, w dniu 11.05.2009 0 godz. 17.00 w miejscu spotkań Klubu — Restauracji „Dobry Adres” w Gdyni odbyło się Walne Zgromadzenie członków LC Gdynia.

W zgromadzeniu udział wzięło 18 członków LC Gdynia (lista obecności w załączeniu).

Porządek zgromadzenia obejmował:

 1. Otwarcie obrad przez Prezydenta Klubu, powitanie Członków Klubu, przypomnienie postanowień statutu w sprawach objętych porządkiem obrad – informacja o ważności obrad,
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdania Zarządu Klubu.
 4. Złożenie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z kontroli i oceny działalności Klubu.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór sposobu przeprowadzenia głosowań i wyborów.
 8. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Klubu: – bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2008, – z działalności Zarządu.
 9. Wybory prezydenta, I wiceprezydenta, II wiceprezydenta, sekretarza i skarbnika Klubu.
  • prezentacja kandydatur przez odchodzący Zarząd
  • prezentacja pozostałych kandydatur
  • głosowanie
 10. Wybory członków Komisji Rewizyjnej
  • zgłoszenie kandydatur
  • głosowanie
 11. Ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
 12. Wystąpienia Prezydenta kadencji 2008/2009 i Prezydenta elekta kadencji 2009/2010
 13. Propozycja podziału funduszy uzyskanych z organizacji dorocznego balu LC Gdynia.
 14. Sprawy różne
 15. Zakończenie obrad.

Zgromadzeniu przewodniczył Prezydent LC Gdynia — Jędrzej Czajkowski.

Zaproponował podzielenie posiedzenia na 2 części:

 • cześć w której będzie zatwierdzony podział zysków osiągniętych w wyniku organizacji dorocznego balu charytatywnego oraz informacja na temat zbliżającej się Konwencji Kraj owej.
 • część będzie zgodna z zaproponowanym wcześniej programem Walnego Zgromadzenia. Uczestnicy jednogłośnie zaakceptowali powyższą propozycję.
 1. Na wstępie Prezydent klubu podziękował kolegom L.Fiertkowi oraz Z.Szychowskiemu za przyczynienie się do sukcesu finansowego dorocznego balu jaki został osiągnięty w wyniku organizacji dodatkowej sprzedaży (aukcji) obrazów oraz sprzedaży kwiatów. Podkreślił że organizacja balu spotkała się z bardzo dobrą oceną uczestników.

Jednocześnie Zygmunt Pastwa w imieniu uczestników balu podziękował Prezydentowi za wkład pracy w jego organizację.

 1. Fiertek poinformował że na dzień 11.05.09 wpływy netto z balu wyniosły 23.265 zł i oczekuje jeszcze wpłat od 2 członków LC Gdynia (J. Kallas oraz M. Korwin). Łączny zysk wyniesie więc 24.065 zł ( w tym 9.100 zł z licytacji obrazów). Zarząd zaproponował następujący podział zysku:
  1. Fundacja „Serca Sercom” 12.000 zł
  2. Zakup, wyszkolenie i utrzymanie psa asystującego niepełnosprawnym — 12.065 zł Łączny koszt tego przedsięwzięcia wyniesie około 18.000 zł i pozostałą kwotę ok. 6.000 zł (jako wspólne działanie) zobowiązał się pokryć producent karmy dla zwierząt z którym nawiązano współpracę.
 2. W Konwencji Krajowej w Gdańsku jako przedstawiciele LC Gdynia wezmą udział • Jędrzej Czajkowski oraz Tadeusz Kul.

Część II

Podobnie jak część I, również część II Walnego Zgromadzenia prowadził Prezydent LC Gdynia — zgodnie z przyjętym porządkiem. Stwierdził obecność 18 członków stanowiącą wystarczającą do ważności zgromadzenia.

 1. Prezydent przedstawił Sprawozdanie Zarządu z kadencji 2008 — 2009 (w załączeniu). Uwag nie było.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Juszczyszyn przedstawił Sprawozdanie Komisji oraz bilans i rachunek zysków i strat ( w załączeniu). Uwag nie było.
 3. Zaproponowano aby głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywały się jawnie. Wszyscy obecni zaakceptowali ten wniosek.
 4. Na członków Komisji Skrutacyjnej zaproponowano Marka Rembarza oraz Jerzego Konopackiego. Propozycje przyjęto jednogłośnie.
 5. W głosowaniach nad przyjęciem sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi głosowało obecnych 18 członków

LC Gdynia. Wszyscy głosowali za przyjęciem sprawozdań i udzieleniu absolutorium.

 1. Zarząd przedstawił swoje propozycje na nowych członków Zarządu kadencji 2009/2010:
  1. Prezydent — Jerzy Folga
  2. I vice Prezydent — Leszek Fiertek
  3. II vice Prezydent — Zygmunt Pastwa
  4. Skarbnik — Marek Szwaj
  5. Sekretarz — Wojciech Dmochowski
 2. Ponieważ nie było innych propozycji członkowie klubu przegłosowali kolejno przedstawione propozycje. Wszystkie zaproponowane kandydatury uzyskały po 18 głosów „za”.
 3. Zaproponowano skład Komisji Rewizyjnej kadencji 2009-2010:
  1. Józef Juszczyszyn
  2. Michał Szpajer
  3. Piotr Przybyłowski

Wszystkie kandydatury uzyskały po 18 głosów „za”.

 1. Kolega Piotr Przybyłowski podziękowali ustępującemu Prezydentowi za dobre prowadzenie klubu oraz dalszą integrację jego członków. Michał Szpajer za dalsze sponsorowanie fundacji „Serca — sercom” przy Szpitalu Morskim w Gdyni.
 2. Z kolei nowy Prezydent — elekt podziękował za okazanie zaufanie oraz wyraził nadzieję że nowa kadencja będzie nie mniej owocna jak obecna.
 3. W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:
  1. Prezydent J. Czajkowski podziękował Sławkowi Kitowskiemu za spotkanie związane z wodowaniem albumu o Gdyni oraz pogratulował mu objęcia stanowiska Prezesa „Towarzystwa Przyjaciół Orłowa”. Z kolei S. Kitowski zaproponował aby spotkania klubowe organizować w siedzibie „Towarzystwa Przyjaciół Orłowa” — w „Domku Zeromskiego” w Orłowie. Propozycją spotkała się z przychylną reakcją zebranych. Aby jednak nie zrywać kontaktów z właścicielami dotychczasowego miejsca spotkań ustalono że spotkania LC Gdynia będą organizowane na przemian w obu miej scach.
  2. Kolega Jerzy Konopacki zobowiązał się do dalszego prowadzenia Kroniki LC Gdynia.
  3. Jędrzej Czajkowski odczytał list od Gdańskiej Akademii Bankowej — Fundacji Przedsiębiorczości „Amber” zapraszający na Konferencję inauguracyjną w

dniu 13.05.09.

 1. Tadeusz Kul zaproponował sporządzenie pamiątkowych tabliczek dla byłych prezydentów LC Gdynia. Propozycja została przyjęta.
 2. Jędrzej Czajkowski poinformował o zaproszeniu do współpracy otrzymanemu od LC w Karlskronie (Szwecja). Zebrani uzgodnili że Prezydent odpowie pozytywnie na tę propozycję.
 3.  
 
  


Skarbnik klubu Leszek Fiertek poprosił o uregulowanie wszystkich zaległych składek.

 1. Sławek Kitowski zaprosił członków LC na otwarcie swojej wystawy i prezentację multimedialną albumu „Gdynia. Pejzaż nadmorski” w Dworze Artusa 7 czerwca 2009 0 godz. 17.00, organizowane na zaproszenie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
 2. Kolega Wojciech Dziewulski zaprosił zebranych na spotkanie integracyjne na polu golfowym koło Pasłęku w dniu 20.V1.2009. Zaproszenia dla chętnych zostaną rozesłane.
 3. Ponieważ na dzień 11.X.2009 zaproponowano już wcześniej doroczny koncert LC Gdynia w Teatrze Muzycznym, następne spotkanie klubowe odbędzie się w pierwszy poniedziałek września.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top