Protokół Walnego Zgromadzenia maj 2008

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA LC GDYNIA

Zgodnie z zawiadomieniem rozesłanym członkom LC Gdynia drogą elektroniczną, w dniu 12 maja 2008 roku, o godz. 18:00 w zwyczajowym miejscu spotkań Klubu — Restauracji „Dobry Adres” w Gdyni, odbyło się Walne Zgromadzenie członków LC Gdynia.

Przebieg walnego Zgromadzenia przedstawiał się następująco:

 1. Obrady otworzył Henryk Tomaszewski – Prezydent Klubu.

Po powitaniu Członków Klubu Prezydent przypomniał istotne dla prawidłowości przebiegu zgromadzenia postanowienia statutu w sprawach objętych porządkiem obrad. Po sprawdzeniu obecności 17 członków Klubu Prezydent poinformował o ważności obrad i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

 1. Zgromadzeni przyjęli prze aklamację decyzję o powierzeniu przewodniczenia obradom Prezydentowi Klubu, a także zaakceptowali zaproponowany porządek obrad.
 2. W imieniu Zarządu Klubu Prezydent przedstawił w skrócie sprawozdanie z działalności Klubu i sprawozdanie finansowe za rok 2007. Teksty sprawozdań dostarczono członkom wraz z zawiadomieniem.
 3. Józef Juszczyszyn – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył sprawozdanie z kontroli i oceny działalności Klubu. Tekst sprawozdania dostarczono członkom wraz z zawiadomieniem.
 4. Zebrani odbyli dyskusję nad sprawozdaniami. Głos zabrał także kol. Michał Szpajer, który złożył informację o stanie prac budowlanych prowadzonych przez beneficjenta Stowarzyszenie „Serca Sercom”, dziękując za darowizny otrzymane z Klubu.
 5. Dokonano wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w osobach: Marek Rembarz, Maciej Korwin i Wojciech Kodłubański.
 6. Zebrani uchwalili (liczba głosów „za”- 17), że głosowania i wybory w trakcie Zgromadzenia odbywać się będą jawnie.
 7. Następnie zebrani uchwalili ( liczba głosów „za” 17) udzielenie Zarządowi Klubu absolutorium za rok 2007 i zatwierdzili bilans oraz rachunek zysków i strat za ŕÓk 2007 oraz sprawozdanie z działalności Klubu.

Po głosowaniu kol. Michał Szpajer wygłosił w imieniu członków Klubu podziękowania dla ustępującego Zarządu za roczny okres działalności,

 1. Przeprowadzono głosowanie w sprawach członkowskich , przyjmując rezygnację z dniem 31 marca 2008 roku kol. Henryka Dąbrowskiego z uczestnictwa w Klubie. Za uchwalą głosowało 16 osób, wstrzymała się 1 osoba.

W sprawie ewentualnego skreślenia z listy członków kol. W. Kłosińskiego z powodu Nieaktywności, postanowiono sprawę odłożyć na później. Kol. Jędrzej Czajkowski poinformował, że odbył z nim rozmowę, jednakże sprawa wymaga jeszcze ostatecznej deklaracji zainteresowanego.

 1. W kolejnym punkcie porządku obrad przystąpiono do wyborów Prezydenta, I wiceprezydenta, II wiceprezydenta, sekretarza i skarbnika Klubu.

kol. H. Tomaszewski, jako ustępujący prezydent, zgłosił kandydaturę:

kol. Jędrzeja Czajkowskiego na Prezydent,

kol. Jerzego Folgę na I wiceprezydenta,

kol. Zygmunta Pastwę na II wiceprezydenta

kol. Leszka Fiertka na skarbnika.

Kol. Jędrzej Czajkowski zgłosił kol. Wojciecha Dmochowskiego na sekretarza. Kandydaci potwierdzili wolę kandydowania i na tym listę kandydatów zamknięto.

W wyniku głosowania (15 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się) zebrani wybrali nowy Zarząd w zaproponowanym wcześniej składzie.

2

 1. Następnie zebrani dokonali wyboru członków Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję w dotychczasowy składzie: Józef Juszczyszyn, Michał Szpajer i Piotr Przybyłowski. Uchwałę podjęto jednogłośnie — 17 głosów „za”
 2. Wyniki wszystkich wyborów zostały ogłoszone przez Przewodniczącego Komisji

Skrutacyjnej, a uchwały w formie pisemnej złożone Przewodniczącemu Zgromadzenia.

 1. Na zakończenie obrad głos zabrał Prezydent kadencji 2007/2008, dziękując wszystkim za pomoc w organizacji prac i działalności Klubu, złożył gratulacje nowo wybranym władzom Klubu, życząc im wielu sukcesów i osiągnięć. Głos zabrał także Prezydent elekt kadencji 2008/2009, który podziękował za okazane zaufanie i zapewnił, że działania Klubu w nowej kadencji będą owocne.
 2. Na tym zwyczajne Walne Zgromadzenie członków LC Gdynia zakończono.

Po zakończeniu obrad zebrani w ramach tzw. spraw różnych postanowili:

 1. przeznaczyć dodatkowo kwotę 1000 zł jako darowiznę w ramach programu Sight First II, wpłata poprzez Okręg LC Polska;
 2. wyrazić zgodę na zawarcie z P. Joanną Kłos umowy dot. obsługi księgowej na kwotę 3000 zł.

W zastępstwie Sekretarza Klubu protokołował: Tadeusz Kul

Gdynia, 12 maja 2008 roku
page1image129290304

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top