Spotkanie 2.10.2023

Lions Club Gdynia 

                      Protokół nr 2 /kadencja 2023-2024/ 

Z dokończenia Walnego Zgromadzenia  Członków LC Gdynia kadencji 2022/2023 oraz cyklicznego spotkania  w domku Żeromskiego w Gdyni Orłowie w dniu 02.10.23 

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego powitania zebranych Członków LC Gdynia przez Prezydenta Jacka Paryska oraz przyjęcia przez zebranych agendy dokańczanego Walnego Zgromadzenia LC Gdynia. Po tych wstępnych punktach organizacyjnych przystąpiono do omawiania przyjętej agendy 

Na podstawie listy obecności stwierdzono zdolność zebrania do podejmowania wiążących uchwał. Według listy obecności na 31 członków Klubu uprawnionych do głosowania obecnych było 19 Członków co daje frekwencje 61 %  

  1. Głosowanie nad absolutorium dla Komisji Rewizyjnej oraz Zarzadu LC Gdynia

W ramach realizacji pierwszego punktu agendy Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Kedzierski przedstawił jej sprawozdania za mijającą kodencje. Po zakończeniu sprawozdania Prezydent Jacek Parysek zarządził głosowanie nad absolutorium dla tej Komisji. Przy jednym głosie wstrzymującym oraz 18 głosach za absolutorium zostało udzielone. Wyniki głosowania zostały zawarte w Uchwale nr 8. Kolejną głosowaną Uchwałą była Uchwala nr 9 zatwierdzająca przedstawiony Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat LC Gdynia. Za przyjęciem Uchwały głosowali wszyscy obecni tj 19 osób. Sesje głosowań Uchwał zakończyło głosowanie Uchwały nr 10 o udzielenie absolutorium dla Zarzadu LC Gdynia w kadencji 2023/2024. Za udzielenie absolutorium głosowało 19 członków. 

Następnie głos zabrał Olgierd Wyszomirski, który na ręce Prezydenta LC Gdynia złożył podziękowania za prace Zarządu LC Gdynia w mijającej kadencji. W swoim wystąpienie Olgierd zwrócił uwagę na wysoko postawioną poprzeczkę i wyraził przekonanie, że w kolejnej kadencji ten poziom będzie kontynuowany. 

Prezydent Jacek Parysek w swoim wystąpieniu nawiązał do zrealizowanego dużego grantu w postaci zakupu wysokiej klasy karetki dla Gdyńskiego Hospicjum. Zwrócił również uwagę na modelową współpracę w realizacji tego grantu z LC Amber Gdańsk, szczególne podziękowania przekazał za realizacje części administracyjnej tego projektu dla Kasi Gebert oraz Marka Szwaja. Kolejnym prelegentem był Michał Szpajer , który zwrócił uwagę, że oprócz tego głównego projektu były realizowane nieco mniejsze z równie dobrym skutkiem. Jednocześnie podkreślił, że siła działania tkwi w wspólnych realizacjach projektów. W nawiązaniu do tego wystąpienia głos zabrał Michał Dmochowski, który zwrócił uwagę na realizacje pomysłów pomocowych dla uchodźców z Ukrainy co przejawiło się w realizacji grantu z LCF na zakup żywności o wartości 166 tys pln. 

Na tym Walne Zgromadzenie zakończono. 

Protokół z spotkania LC Gdynia w dniu 02.10.23 

Po dokończeniu Walnego Zgromadzenia rozpoczęło się cykliczne spotkanie LC Gdynia. Jako pierwszy głos zabrał Sławek Kitowski , który przedstawił sylwetkę kandydata na członka LC Gdynia Pana Bogusława Witkowskiego. Kandydat jest osobą znaną w środowisku sportowym jako Prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego oraz Szef Klubu Koszykówki żeńskiej Arki Gdynia. W swoim wystąpieniu Sławek w samych superlatywach przedstawił kandydata zwracając szczególną uwagę na wychowywanie młodych adeptów sportów żeglarskich oraz koszykarskich przez sport. Prezydent Jacek Parysek zadeklarował ,że wyśle drogą mailową do kandydata formularz kandydacki i po otrzymaniu „zwrotki” zapyta nas o ewentualne uwagi i jeżeli takich nie będzie zaprosi kandydata na najbliższe spotkanie klubowe. 

Jako drugi głos zabrał Michał Dmochowski który zapytał o status projektu „pies asystent osób niepełnosprawnych”. Odpowiedz Prezydenta brzmiała, że w związku z trudnościami w doborze kandydatów oraz problemach z wychowaniem takiego psa odstąpiono od dalszej realizacji tego projektu. 

  1. Dystrybucja oraz ceny cegiełek na Koncert Noworoczny

Prace nad tym tematem są mocno zaawansowane. Kolega Sławek Kitowski przedstawił harmonogram działań na najbliższy czas. Jednocześnie wystąpił z propozycją wydzielenia na widowni miejsc VIP w cenie 220 Pln. Spotkało się to z dezaprobatą z strony Michała Szpajera . Ostatecznie ustalone ceny cegiałek na koncert na poziomie: 

I m-ca 180n Pln 

II m-ca 150 Pln 

III m-ca 90 Pln 

Przy założeniu sprzedaży wszystkich biletów w w/w cenach dochód z jego sprzedaży powinien wynieść 165.480 Pln. Zamówienia na cegiełki należy kierować drogą mailową do Jacka Paryska do dnia 12.10.23 r. Szczegółowe zasady dystrybucji prześle Jacek drogą mailową do wszystkich członków LC Gdynia. 

3.Wolne wnioski 

W ramach wolnych wniosków Wojtek Kodłubański poprosił o przedstawienie kulisów wystąpienia z klubu kolegi Henryka Dąbrowskiego. W temacie tym Jacek Parysek przedstawił stosowne wyjaśnienia zwracając szczególną uwagę na negatyną role żony Henryka. 

Z kolei Marek Szwaj zwrócił uwagę, aby przy poszukiwaniu pomysłu do realizowania w przyszłej kadencji kontaktować się z innymi klubami lions i traktować jako projekty wspólne. Na zakończenie spotkania Michał Ryterski przedstawił stan prac nad nową stroną internetową LC Gdynia które to są już w fazie końcowej. Zwrócił się też o przesylanie posiadanych przez członków klubu różnych materiałów oraz zdjęć dotyczących działalności LC Gdynia. Kolega Jurek Folga zadeklarował przesłanie bardzo cennych materiałów z działalności LC Gdynia. 

Na tym spotkanie zakończono 

Protokółował  

Józef Juszczyszyn 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top