2017/2018

P R O T O K Ó Ł

z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lions Club Gdynia,

które odbyło się w dniu 08 maja 2017 r.

Walne Zebranie Członków LCG odbyło się w Gdyni Orłowie w Domku Żeromskiego w dniu 08.05.2017 o godz. 17:00 na podstawie zwołania rozesłanego do Członków Klubu pocztą elektroniczną w dniu 27.04.2017r. (Załącznik 1), zawierającego następujący projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad przez I Wiceprezydenta Klubu i wybór Przewodniczącego Zebrania.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Sprawdzenie listy obecności oraz informacja o quorum i ważności obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Złożenie przez Zarząd Klubu sprawozdania finansowego za 2016r. i sprawozdania z działalności Klubu w okresie sprawozdawczym.
 6. Złożenie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z kontroli i oceny działalności Klubu w 2016r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeprowadzenia głosowań i wyborów.
 9. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu Klubu i udzielenia Zarządowi absolutorium z jego działalności w roku 2016.
 10. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenia jej absolutorium z działalności w roku 2016.
 11. Wybory prezydenta, I wiceprezydenta, II wiceprezydenta, sekretarza i skarbnika Klubu:
 12. zgłoszenie kandydatur,
 13. potwierdzenie przez kandydatów zgody na kandydowanie,
 14. głosowanie.
 15. Wybory członków Komisji Rewizyjnej:
 16. zgłoszenie kandydatur,
 17. potwierdzenie przez kandydatów zgody na kandydowanie,
 18. głosowanie.
 19. Ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
 20. Wystąpienie Prezydenta Elekta.
 21. Zakończenie obrad.

Ad. 1. Otwarcie obrad przez I Wiceprezydenta Klubu i wybór Przewodniczącego Zebrania.

Zebranie otworzył I Wiceprezydent Klubu Wojciech Dmochowski, który powitał zebranych i zarządził wybór Przewodniczącego Zebrania. Po krótkiej dyskusji na Przewodniczącego Zebrania wybrano w głosowaniu jawnym jednomyślnie Wojciecha Dmochowskiego (uchwała nr 1). Przewodniczący Zebrania podziękował za zaufanie i zaproponował przeprowadzanie głosowań na odbywającym się Walnym Zebraniu w sposób jawny, o ile nie zostanie zgłoszone zastrzeżenie chociaż przez jednego Członka Klubu. Zgodę na tę propozycję wyrazili wszyscy Członkowie Klubu obecni na Zebraniu (uchwała nr 2).

Ad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłosili się: Leszek Fiertek, Aleksander Wellenger i Piotr Przybyłowski, którzy zostali zatwierdzeni przez Zebranie w głosowaniu jawnym jednomyślnie (uchwała nr 3). Członkowie Komisji ze swojego grona wybrali na Przewodniczącego Komisji Aleksandra Wellengera.  

Ad. 3. Sprawdzenie listy obecności oraz informacja o quorum i ważności obrad.

Przewodniczący Zebrania oznajmił, że na podstawie sporządzonej listy obecności (Załącznik 2) oraz oświadczenia Komisji Skrutacyjnej, w Zebraniu uczestniczy 23 Członków Klubu, co stanowi 88,5 % stanu osobowego Klubu, a zatem Zebranie jest zdolne do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

 

Ad. 4. Przyjęcie porządku obrad.

Do przedstawionego projektu porządku obrad żaden z Członków Klubu nie wniósł zastrzeżeń, a zatem agenda Walnego Zebrania została przyjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie (uchwała nr 4).

Ad. 5. Złożenie przez Zarząd Klubu sprawozdania finansowego za rok 2016 i sprawozdania z działalności Klubu w okresie sprawozdawczym.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Lions Club Gdynia za rok 2016 (Załącznik 3), składające się z następujących dokumentów:         
1)  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,  
2)  Bilans na dzień 31.12.2016,        
3)  Rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31.12.2016 zysk w kwocie 702,91 zł,            
4)  Informacja dodatkowa,

złożył I Wiceprezydent Klubu Wojciech Dmochowski, który również odczytał Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie sprawozdawczym (Załącznik 4).

Ad. 6. Złożenie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z kontroli i oceny działalności Klubu w 2016r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 przedstawił jej Przewodniczący Józef Juszczyszyn (Załącznik 5), pozytywnie oceniając działalność Zarządu Klubu, wnioskował o przyjęcie sprawozdania finansowego i jego zatwierdzenie, jak również o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.

Ad. 7. i 8. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeprowadzenia głosowań i wyborów.

Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami postanowiono zrezygnować z przeprowadzenia punktu 8 porządku obrad powołując się na podjętą już uchwałę nr 2.

Ad. 9. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu Klubu i udzielenia Zarządowi absolutorium z jego działalności w roku 2016.

W wyniku głosowania Walne Zebranie Członków Lions Club Gdynia jednomyślnie przyjęło sprawozdania Zarządu Klubu i udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium z jego działalności w roku 2016 (uchwała nr 5).

Ad. 10. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenia jej absolutorium z działalności w roku 2016.

W wyniku głosowania Walne Zebranie Członków Klubu jednomyślnie przyjęło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udzieliło jej absolutorium z działalności w roku 2016 (uchwała nr 6).

Ad. 11. Wybory prezydenta, I wiceprezydenta, II wiceprezydenta, sekretarza i skarbnika Klubu (zgłoszenie kandydatur, zgoda na kandydowanie, głosowanie).

Aleksander Wellenger zgłosił na funkcję Prezydenta Klubu Andrzeja Galubińskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur na tę funkcję nie zgłoszono. W tej sytuacji, zgodnie z przyjętym zwyczajem, kandydat na Prezydenta zaproponował następujących kandydatów na pozostałe funkcje w Zarządzie: Pierwszy Wiceprzewodniczący – Michał Szpajer, Drugi Wiceprzewodniczący – Zygmunt Pastwa, Sekretarz – Henryk Dąbrowski, Skarbnik – Jerzy Folga, Past Prezydent – Wojciech Dmochowski (jako pełniący obowiązki Prezydenta od 1 kwietnia br.). Każdy z wymienionych wyraził zgodę na objęcie zaproponowanej funkcji w Zarządzie.  

Skoro nie zgłoszono innych kandydatów do Zarządu, Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie, w wyniku którego jednomyślnie zaakceptowano każdego z kandydatów (uchwała nr 7).

 

Ad. 12. Wybory członków Komisji Rewizyjnej (zgłoszenie kandydatur, ich zgoda i głosowanie).

Leszek Fiertek zaproponował na kandydata do Komisji Rewizyjnej Józefa Juszczyszyna, który wyraził zgodę na kandydowanie i zaprosił do współpracy w Komisji Piotra Przybyłowskiego i Artura Czajkowskiego, którzy zgodzili się kandydować. Nikt z zebranych nie zgłosił innych kandydatów. W tej sytuacji Przewodniczący Zebrania zarządził przeprowadzenie głosowania, w wyniku którego każdy z kandydatów został wybrany jednomyślnie (uchwała nr 8).

Na wniosek Przewodniczącego Zebrania członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali spośród swego grona Przewodniczącego Komisji, którym został Józef Juszczyszyn.

Ad. 13. Ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Aleksander Wellenger stwierdził, że w trakcie Zebrania podjęto 8 uchwał i nie zgłoszono zastrzeżeń do przeprowadzania głosowań w sposób jawny. Następnie przekazał Przewodniczącemu Zebrania treść podjętych uchwał i oświadczył, że w wyniku wyborów do Zarządu Klubu na kadencję 2017/2018 weszli:

Andrzej Galubiński                – Prezydent,

Michał Szpajer                       – Pierwszy Wiceprezydent,

Zygmunt Pastwa                    – Drugi Wiceprezydent,

Henryk Dąbrowski                 – Sekretarz,

Jerzy Folga                             – Skarbnik,

Wojciech Dmochowski          – Past President.

Z kolei Komisja Rewizyjna w kadencji 2017/2018 będzie pracowała w składzie:

Józef Juszczyszyn                  – Przewodniczący Komisji,

Piotr Przybyłowski                 – Członek Komisji,

Artur Czajkowski                   – Członek Komisji.

Ad. 14. Wystąpienie Prezydenta Elekta.

Prezydent Elekt Andrzej Galubiński podziękował za zaufanie i podkreślił swoje dążenie do kontynuowania wspaniałych osiągnięć swoich poprzedników. Ze względu na presję czasu poprosił Sławomira Kitowskiego o dalsze organizowanie spektaklu „Wiedźmin” w Teatrze Muzycznym. Ponadto poinformował o swoich wstępnych ustaleniach z kierownictwem Hotelu Nadmorskiego w Gdyni w sprawie zorganizowania w dniu 25 czerwca br. w godz. 18:00 – 21:00/23:00 imprezy przekazania władzy klubowej na następną kadencję, połączonej z wspomnieniami o zmarłym Prezydencie Klubu Jerzym Konopackim.

Ad. 15. Zakończenie obrad.

Na zakończenie obrad Olgierd Wyszomirski pogratulował wyboru nowemu Zarządowi, a Michał Szpajer podziękował dotychczasowemu Zarządowi, a zwłaszcza zmarłemu Prezydentowi Jerzemu Konopackiemu, za wysiłek włożony w realizację statutowych zadań Klubu.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zebrania podziękował Członkom Klubu za obecność i zamknął Walne Zebranie Członków LCG.  

 

Integralną częścią niniejszego  protokołu są:

 • Załącznik 1 – Projekt porządku obrad.
 • Załącznik 2 – Lista obecności z dnia 08.05.2017 r.
 • Załącznik 3 – Sprawozdanie finansowe za rok 2016: wprowadzenie, bilans oraz rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową.
 • Załącznik 4 – Sprawozdanie Zarządu z działalności w kadencji 2016/2017.
 • Załącznik 5 – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 • Załącznik 6 – Zestawienie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lions Club Gdynia z dnia 8 maja 2017 r.

 

     Protokółował Sekretarz Klubu                                       Zatwierdził  I Wiceprezydent Klubu

                  Henryk Dąbrowski                                                                  Wojciech Dmochowski

PROTOKÓŁ nr 8/2017   

ze spotkania Członków LC Gdynia w Domku Żeromskiego w Gdyni Orłowie
w dniu 08.05.2017 godz.1800

(obecnych 22 Członków wg załączonej listy obecności)

 1. Otwarcie Zebrania, sporządzenie listy obecności i zatwierdzenie porządku obrad.

Zebranie otworzył i poprowadził I Wiceprezydent Klubu Wojciech Dmochowski, który powitał kolegów i po sporządzeniu listy obecności stwierdził, że dzisiejsze zebranie posiada zdolność do podejmowania wiążących uchwał (obecnych 84,6 %).  

Następnie Przewodniczący Zebrania powołał się na projekt agendy rozesłany do Członków Klubu drogą elektroniczną w dniu 28 kwietnia 2017 o następującej treści:

 1. Otwarcie Zebrania, sporządzenie listy obecności i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania.
 3. Prezentacja aktualnego statusu projektu budowy żaglowca „Melvin Jones” przez Liona Krzysztofa Banaszaka przygotowana dla klubów z Trójmiasta i Gabinetu Gubernatora Okręgu 121.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia LCG do fundacji, która ma być powołana w związku z projektem budowy i eksploatacji żaglowca „Melvin Jones”. Ustalenie przedstawiciela/li LCG w tym projekcie oraz w fundacji.
 5. Omówienie organizacji spotkania integracyjnego związanego z przekazaniem władzy klubowej na nową kadencję oraz poświęconego pamięci Jurka Konopackiego – Hotel Nadmorski 25.06.2017 r.
 6. Wręczenie pełnomocnictw Tadeuszowi Kulowi i Jerzemu Szulistowi – delegatom LCG do reprezentowania Klubu na Konwencji Krajowej w Szczecinku w dniu 27.05.2017 r.
  Wskazany wyjazd na Konwencję członków nowego Zarządu LCG !
 7. Informacja Skarbnika o stanie finansów Klubu.
 8. Omówienie projektu imprezy charytatywnej – przedpremierowej próby generalnej spektaklu „Wiedźmin” na dużej scenie Teatru Muzycznego w Gdyni w czwartek 14.09.2017 (proponowana cena „cegiełki”: 80,- zł).
  Zarząd zwraca się z prośbą do wszystkich Członków Klubu o przeprowadzenie wcześniejszego rozeznania wśród znajomych i podanie na spotkaniu 8 maja wstępnej ilości osób chętnych do obejrzenia spektaklu i wsparcia akcji charytatywnej. 
 9. Pokrycie kosztu klubowego wieńca pogrzebowego dla śp. Jurka Konopackiego. Zarząd prosi członków Klubu o przekazanie w trakcie spotkania po 100,- zł Leszkowi Fiertkowi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania przez LCG akcji dotyczącej walki z odrą i różyczką – Światowy Program LCIF. Zarząd LCG proponuje przekazanie 300,- zł (udział LCG ważny z uwagi na przyszłe dofinansowania z LCIF !)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia z klubowego konta składkowego kosztu dwóch obrazów zamówionych przez śp. Jurka Konopackiego dla uczczenia 100 lecia lionizmu. Obrazy te miały być wręczone Prezydentowi LCI w czasie Światowej konwencji w Chicago w czerwcu br. przez Prezydenta LCG. Rekomendacja Zarządu odnośnie obecnego przeznaczenia tych obrazów.
 12. Sprawy różne:
  1. Uczestnictwo członków LCG w najbliższych imprezach: turniej tenisowy LC Amber
   (80,- zł uczestnicy, goście free); regaty w Pucku – LC Gdańsk 1 (oba 20.05.2017).         
   LC Sopot – piknik w „Borodzieju” 11.06.2017 godz.16.00.
  2. Organizacja stoiska informacyjno-propagandowego trójmiejskich klubów Lions na 100 lecie lionizmu przez okres około jednego tygodnia, termin ?? (Projekt prowadzi LC Gedania, dyżury przedstawicieli z innych klubów).
  3. Włączenie się LCG w dodatkowe dofinansowanie projektu „Ogrody Korczaka”. Inne kluby dołożyły się, ale brakuje jeszcze ok. 30 tys zł.
  4. Przygotowanie podziękowania dla kierownictwa Hotelu Marriott za „bezkosztowe” rozwiązanie umowy dotyczącej „klubowego śniadania wielkanocnego”.
 13. Zakończenie obrad.

Przy braku uwag do zaproponowanej agendy Przewodniczący Zebrania poddał jej projekt pod głosowanie. Obecni na spotkaniu Członkowie Klubu zaakceptowali jednomyślnie proponowaną agendę w głosowaniu jawnym.

Ad. 2.  Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania. Do projektu protokołu ze spotkania w dniu 03 kwietnia 2017, rozesłanego drogą elektroniczną w dniu 28.04.2017, nie zgłoszono uwag i treść protokołu w głosowaniu jawnym została przyjęta jednomyślnie.

Ad. 3.  Prezentacja aktualnego statusu projektu budowy żaglowca „Melvin Jones” przez Liona Krzysztofa Banaszaka przygotowana dla klubów z Trójmiasta i Gabinetu Gubernatora Okręgu 121.

Ze względu na omawianie projektu „Melvin Jones” w LC Gdańsk Neptun w tym samym czasie kolega Krzysztof Banaszak nie mógł przybyć na spotkanie LC Gdynia.

Ad. 4.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia LCG do fundacji, która ma być powołana w związku z projektem budowy i eksploatacji żaglowca „Melvin Jones”. Ustalenie przedstawiciela/li LCG w tym projekcie oraz w fundacji.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji postanowiono zrezygnować z uczestnictwa w tym projekcie.  

Ad. 5.  Omówienie organizacji spotkania integracyjnego związanego z przekazaniem władzy klubowej na nową kadencję oraz poświęconego pamięci Jurka Konopackiego – Hotel Nadmorski 25.06.2017 r.

Wybrany na dzisiejszym Walnym Zebraniu Prezydent Elekt Andrzej Galubiński poinformował o wstępnych rozmowach z kierownictwem Hotelu i przedstawił „hotelową” kalkulację kosztów uroczystej kolacji (z wykorzystaniem nagłośnienia) dla 70 osób w kwocie 10.409 zł. Ze względu na rezygnację z zabawowego charakteru imprezy Andrzej Galubiński zaproponował zatrudnienie kwartetu smyczkowego (przypuszczalny koszt ok. 1.500 zł). Oznaczałoby to łączny koszt imprezy około 170 zł na osobę. Dalsze informacje i ustalenia będą odbywały się pocztą elektroniczną, ale najpóźniej na spotkaniu Klubu w dniu 5 czerwca Członkowie Klubu powinni zgłosić swoje wiążące deklaracje uczestnictwa.  Ad. 6.  Wręczenie pełnomocnictw Tadeuszowi Kulowi i Jerzemu Szulistowi – delegatom LCG do reprezentowania Klubu na Konwencji Krajowej w Szczecinku w dniu 27.05.2017 r.               
Wskazany wyjazd na Konwencję członków nowego Zarządu LCG !.
Przewodniczący Zebrania poinformował, że 27 maja odbędzie się w Szczecinku XXVI Konwencja Krajowa Okręgu 121 Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions. Nasz Klub powinien być reprezentowany przez 2 delegatów i zgodnie z deklaracją na poprzednim spotkaniu Zarząd przygotował pełnomocnictwo dla Tadeusza Kula i Jerzego Szulista. Niestety Jerzy Szulist nie wyraził zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do reprezentowania Klubu na Krajowej Konwencji. Ostatecznie, już po zakończeniu Zebrania, funkcję delegata LC Gdynia podjął się pełnić Wojciech Kodłubański.

Ad. 7.  Informacja Skarbnika o stanie finansów Klubu.

Ze względu na nieobecność Skarbnika na Zebraniu informacja finansowa zostanie przedstawiona na następnym spotkaniu.

Ad. 8. Omówienie projektu imprezy charytatywnej – przedpremierowej próby generalnej spektaklu „Wiedźmin” na dużej scenie Teatru Muzycznego w Gdyni w czwartek 14.09.2017 (proponowana cena „cegiełki”: 80,- zł).

Informację o aktualnym stanie rozmów z kierownictwem Teatru Muzycznego na temat spektaklu Wiedźmin przedstawił Sławomir Kitowski. Oferta jest bardzo atrakcyjna, gdyż Teatr oczekuje jedynie 10 zł od osoby, a dochód Klubu z rozprowadzonych „biletów/zaproszeń” częściowo przeznaczony byłby dla Domu Aktora w Skolimowie. Po długiej dyskusji postanowiono ustalić cenę „biletów/zaproszeń” na 100 zł za I miejsca i 80 zł za II miejsca., przy czym pierwszeństwo w wyborze miejsc przysługiwałby osobom wykupującym największą ich ilość. Zarząd ponownie zwraca się z prośbą do wszystkich Członków Klubu o dokonanie rozeznania wśród znajomych i podanie na spotkaniu 5 czerwca ostatecznej ilości osób chętnych do obejrzenia spektaklu i wsparcia akcji charytatywnej. 

 

 

 

Ad. 9. Pokrycie kosztu klubowego wieńca pogrzebowego dla śp. Jurka Konopackiego. Członkowie Klubu przekazywali w trakcie spotkania po 100,- zł  Leszkowi Fiertkowi, który po zebraniu łącznej sumy wręczy ją Jackowi Paryskowi. Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania przez LCG akcji dotyczącej walki z odrą i różyczką – Światowy Program LCIF.  Zarząd LCG proponuje przekazanie 300,- zł (udział LCG ważny z uwagi na przyszłe dofinansowania z LCIF !) Członkowie Klubu wyrazili zgodę na propozycję Zarządu i przekazanie 300 zł na konto Okręgu z przeznaczeniem na walkę z odrą i różyczką. Taka uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia z klubowego konta składkowego kosztu dwóch obrazów zamówionych przez śp. Jurka Konopackiego dla uczczenia 100 lecia lionizmu. Obrazy te miały być wręczone Prezydentowi LCI w czasie Światowej konwencji w Chicago w czerwcu br. przez Prezydenta LCG. Rekomendacja Zarządu odnośnie obecnego przeznaczenia tych obrazów.Zamówione obrazy zostały przywiezione na Zebranie przez Artura Czajkowskiego, który zakomunikował, że łączny koszt za 2 obrazy wynosi 1.800 zł. W trakcie dyskusji postanowiono zapłacić z „funduszu składkowego” Klubu podaną cenę i zrealizować życzenie zmarłego Prezydenta Klubu prosząc (w czasie Krajowej Konwencji w Szczecinku) Gubernatora Okręgu 121 Polska o przekazanie jednego obrazu (przedstawiającego Melvina Jones’a – założyciela organizacji Lions w 1917 roku) Prezydentowi LCI przy okazji Światowej Konwencji w Chicago. Natomiast drugi obraz (z logo organizacji Lions) postanowiono pozostawić na potrzeby Klubu.
Uchwałę o zakupie obrazów za cenę 1.800 zł podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.Ad. 12.  Sprawy różne:

Ad. 12a.  Uczestnictwo członków LCG w najbliższych imprezach: turniej tenisowy LC Amber (80,- zł uczestnicy, goście free);  regaty w Pucku – LC Gdańsk 1 (oba 20.05.2017); LC Sopot – piknik w „Borodzieju” 11.06.2017 godz.16.00.     
Przewodniczący Zebrania przypomniał o wymienionych imprezach zachęcając Członków LC Gdynia do udziału w nich.

Ad. 12b.  Organizacja stoiska informacyjno-propagandowego trójmiejskich klubów Lions na 100 lecie lionizmu przez okres około jednego tygodnia, termin ?? (Projekt prowadzi LC Gedania, dyżury przedstawicieli z innych klubów).    
Po dyskusji Członkowie LC Gdynia zrezygnowali z bezpośredniego udziału w przedstawionym przedsięwzięciu.

Ad. 12c.  Włączenie się LCG w dodatkowe dofinansowanie projektu „Ogrody Korczaka”. Inne kluby dołożyły się, ale brakuje jeszcze ok. 30 tys zł.

Przewodniczący Zebrania ponownie zaprezentował w/w apel, ale w sytuacji braku środków na rachunku Klubu postanowiono wstrzymać się z przekazaniem kolejnej kwoty na ten cel.

Ad. 12d.  Przygotowanie podziękowania dla kierownictwa Hotelu Marriott za „bezkosztowe” rozwiązanie umowy dotyczącej „klubowego śniadania wielkanocnego”.

Stosowne podziękowanie w imieniu Zarządu przygotuje i przekaże Sekretarz Klubu.

Ad. 13.  Zakończenie obrad.

Zamykając Zebranie Wiceprezydent Klubu Wojciech Dmochowski podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu i poinformował, że kolejne Zebranie LC Gdynia odbędzie się w Domku Żeromskiego w poniedziałek 5 czerwca 2017 o godz. 17:00.

     Protokółował Sekretarz Klubu                                       Zatwierdził  I Wiceprezydent Klubu

                  Henryk Dąbrowski                                                                 

                                                   Jurku Kochany!

                    Nasz Prezydencie, Druhu Niezawodny, Przyjacielu!

     Przyszliśmy tu dzisiaj pogrążeni w smutku i żałobie, ale jednocześnie zbuntowani i niepogodzeni z  okrutnymi wyrokami Opatrzności. Kiedy kilkanaście miesięcy temu zrazu poważna a nawet potencjalnie śmiertelna choroba „wzięła Cię w ramiona „ wierzyliśmy głęboko, że dasz radę, że ją pokonasz. Utwierdzałeś nas w tym przekonaniu ,zresztą sam siebie również, imponując siłą, odwagą i determinacją.

         A musiałeś przecież, jak każdy człowiek a do tego lekarz z pełną świadomością choroby i jej groźnych skutków, przeżywać chwile lęku, niepewności, zwątpienia. Kiedy  patrzyłeś na kruchość i słabość własnego ciała, kiedy dostrzegałeś  nieubłagany postęp choroby, kiedy brakowało Ci po prostu siły by wykonać najprostszą fizyczną czynność. Ale przełamywałeś to i trwałeś. Podnosiłeś się jak żołnierz w boju (bo przecież nim jesteś) i ruszałeś do walki z chorobą „na śmierć i życie”. W tej  walce zwróciłeś się ku sprawom i wyzwaniom naszego ruchu- lionizmu i to był Twój Jurku ze śmiercią pojedynek. Przegrany a jednocześnie zwycięski. Zwycięski, poprzez niezatarty przez czas ślad Twoich (a przez to i naszych) dobrych uczynków i przedsięwzięć klubowych, którymi namalowałeś swój pastelowo-jasny autoportret człowieka dobrego, szlachetnego i wrażliwego.

Śmierć- tajemnica nieodgadniona. Tabu. Nieuchronna i przerażająca, nadaje nam granice i kładzie kres ziemskiej fizyczności.  Śmierć jest integralną częścią naszej egzystencji, to kres bytu biologicznego , niszczycielska siła wobec której człowiek pozostaje bezsilny i bezradny. To ostatni rozdział jakże złudnej, bo rzekomo  nigdy niekończącej się opowieści zwanej życiem. Zazwyczaj jest poza zasięgiem naszych trosk, frasunków i myśli, zniewolonych realizacją wyzwań, planów, marzeń i zamiarów nieustannych. Śmierć przyjdzie kiedyś, może w przyszłości nieodgadnionej, a która nas dziś nie dotyczy, więc nie myślimy o niej i rzucamy się w wiry codzienności. Chociaż nasza niewiedza w tej kwestii wydaje się byś błogosławieństwem, bo dzięki temu żyjemy w pewnej iluzji, spychając zapowiedź śmierci do najdalszych zakątków naszej świadomości, to uwierzcie ONA ISTNIEJE!!!. Istnieje i nieubłaganie przychodzi. Po każdego, od zawsze. I dlatego tak ważna w życiu każdego człowieka powinna być świadomość, że każda chwila jest darem, że trzeba żyć  pełnią życia, tu i teraz, intensywnie, w harmonii z samym sobą i światem, zmieniać samych siebie i walczyć o siebie. Po to, aby kiedyś nie umierać w poczuciu braku sensu własnej egzystencji.      

Ale Ty  Drogi Jurku miałeś receptę na szczęśliwe życie.  I realizowałeś ją

konsekwentnie. W życiu osobistym i rodzinnym, w aktywności zawodowej w działalności społecznej i w każdym innym miejscu, gdzie mogłeś ukazać swoje wielkie uzdolnienia i talenty, wrażliwość duszy i prawdziwe człowieczeństwo. Rodzina była Twoim światem, ale też stomatologia była nim również. A społecznikowska aktywność na różnych polach i od zawsze, to przecież też Twój świat równoległy. I bogactwo zainteresowań, muzykowanie, komponowanie, śpiewanie, ciekawość świata, egzotyczne podróże -to kolejne i kolejne mikroświaty. Dodane do siebie tworzą Twój wielki, jakże bogaty, duchowy wszechświat.

Jeżeli duchowość człowieka zdefiniujemy jako pragnienie harmonii i

ładu, poczucie wspólnoty z innymi, otwartość, spontaniczność i akceptację

tego, co przynosi nam życie, rozwój i twórcze samodoskonalenie się, wolność wewnętrzną, sprzeciw wobec zła, niesprawiedliwości i przemocy a także szacunek dla innych, wyrozumiałość, zrozumienie i tolerancję to Ty Jurku byłeś CZŁOWIEKIEM DUCHOWYM z nawiązką!!!

Byłeś też człowiekiem niezwykle delikatnym, wprost alergicznie czułym na nieszczęścia i chorobę innych. Przyczyniło się do tego doświadczenie niewyobrażalnej traumy cierpienia z przeszłości-śmiertelnej choroby twojego synka. Tragedia, jaka spotkała wówczas Ciebie ,Mariolę i całą Rodzinę szła za Wami przez całe lata jak ceń złowrogi. Ale jednocześnie okrutny los wzbogacił Was w olbrzymie pokłady wrażliwości i ukształtował duchowość. Później  Twoja własna choroba i własne cierpienie tylko to jeszcze wzmocniły. Nauczyły Cię również tej rzadkiej cnoty, jaką jest szczodrość i umiejętność dzielenia się z innymi .Można ją było spektakularnie zobaczyć w trakcie naszych klubowych licytacji  na statutowe cele dobroczynne. Podbijałeś jako Prezydent cenę przedmiotów, które najpierw sam przynosiłeś lub organizowałeś a potem” wygrywałeś” licytację. Ale dla Ciebie liczył się cel, ktoś czekał na wsparcie finansowe ,którym można było wspomóc rehabilitację, drogą terapię, zabieg operacyjny, zakup psa opiekuńczego dla osoby niepełnosprawnej, hospicjum dziecięce czy czyjąś edukację. Robiłeś to w duchu lionizmu, ale z jakże większym żarem. I chciałeś nas tym entuzjazmem zarazić. Czasami patrząc na Ciebie myśleliśmy o własnej, ostrożnej dobroczynności, może zbyt okazjonalnej- Twoja była szczera, autentyczna i hojna.

Twoja kadencja Prezydencka zbiegła się z już trwającą chorobą, lecz podjąłeś się zadania i zadanie wykonałeś, zwyczajnie „dałeś radę”, tylko często jakże gigantycznym wysiłkiem przełamywania własnej fizycznej słabości. Ale jak już wspomniałem, to była Twoja prywatna wojna z chorobą, na śmierć i życie. Więc rzuciłeś się w wir działalności klubowej stając się z miejsca „kołem zamachowym” wielu projektów inicjowanych przez Lion Club Gdynia. Twoja determinacja do zintegrowania wszystkich klubów Trójmiejskich a także spoza naszego regionu zaowocowała organizacją wielkiego koncertu charytatywnego w teatrze Muzycznym, który zakończył się wielkim sukcesem w promowaniu na zewnątrz  szlachetnych celów lionizmu. Reaktywowałeś wspaniały projekt finansowania przez nasz klub zakupu i szkolenia psów opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. Ożywiłeś życie klubowe imprezami integracyjnymi, których klimat wszyscy członkowie wspominają jako niezapomniany. I wciąż tryskałeś nowymi pomysłami ,jakbyś gdzieś podświadomie wyczuwał zaciskającą się złowrogo pętlę przeznaczenia.

 Pamiętam nasz ostatni bal charytatywny, który w konwencji weneckiej i z dbałością o każdy szczegół zorganizowałeś w Hotelu Hafner w Sopocie. Był dla ciebie tak ważny że przybyłeś na niego (o czym nikt z nas nie wiedział) prosto ze szpitala, przerywając chemioterapię. Kiedy rozpoczynając bal  walcem wkroczyłeś ze swoją piękną żoną Mariolą na parkiet i zawirowałeś w tańcu, to przez chwilę ujrzałem Cię Jurku zdrowym, wypełnionym energią i gotowością do życia. Ostatni walc, Twój ostatni walc………..

Myślę ze smutkiem, jak dla Marioli, Córki…. i całej Rodziny musiał być trudny i ciężki ostatni etap Twojej choroby. Świadomość nieuchronności, narastająca słabość i pogłębiająca się wielonarządowa niewydolność organizmu. Ale nie byłeś w obliczu śmierci samotny. Otaczała Cię miłość Najbliższych, ich czułość i opiekuńczość. Mariola ,Twoja opoka i azymut życiowy. Otaczałeś Ją zawsze silnym, opiekuńczym ramieniem i nie kryłeś swojej miłości a ona ja odwzajemniała. A w tych najtrudniejszych chwilach była przy Tobie, czułeś jej delikatną, kojącą, bezpieczną fizyczną i duchową wszechobecność. I chociaż odchodziłeś zbyt wcześnie, grzebiąc tyle nadziei, niezrealizowanych marzeń i planów to zapewniam Cię że wyznaczony boski plan ziemskich  uczynków wypełniłeś do końca. Dzisiaj zostawiasz nas, zwłaszcza ukochaną Rodzinę, w rozdarciu i smutku, ale czas stopniowo złagodzi ból i zagnieździ w naszej pamięci na zawsze wizerunek szlachetnego, wielowymiarowego i dobrego człowieka. Spotkaliśmy się Jurku z Tobą  na naszej drodze życiowej, każdy w innym wyznaczonym przez przeznaczenie czasie i obdarzyli wzajemną      przyjaźnią .Niech Opatrzności za to będą dzięki.

I na koniec mała dygresja. Kochałeś Jurku muzykę, grałeś na wielu instrumentach, komponowałeś, pisałeś piosenki, sam je wykonywałeś.          Jest taki piękny utwór muzyczny o śmierci. Piosenka” The Great Gig in the Sky” z legendarnej płyty zespołu Pink Floyd” Dark Side of the Moon” z 1973r.

„I nie boję się umrzeć. Kiedykolwiek to będzie. Nie przejmuję się. Dlaczego miałbym się bać umrzeć?! Nie a żadnego powodu. Każdy kiedyś odejdzie” Przejmujący lament wokalu Clare Torry coraz mocniej i głośniej  zagłuszany jest  przez dźwięk gitary Davida Gilmoura, aż wreszcie tylko ona rozpaczliwym łkaniem unosi się ku przestworzom. Kiedy  dotrze do Ciebie, chwycisz gitarę i dołączysz. A chwilę potem z niebiańskich obłoków popłynie ku wszechświatom i dotrze do nas skomponowany przez Ciebie hymn naszego klubu. Chociaż ból ściska nam gardła zaśpiewamy go razem Jurku, teraz właśnie, nad otwartą mogiłą, na pożegnanie. Dla Ciebie!!!. 

 

                                                Kiedy w Gdyni zaryczą lwy,

                                                 Kiedy w Gdyni zarycza lwy                

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top