2016/17

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA  LIONS CLUB GDYNIA                                            

w dniu 09 maja 2016 roku

    Zgodnie z zawiadomieniem w regulaminowym terminie, w dniu 09.05.2016r. o godz. 17.00 w sali klubowej restauracji „Coco” w Gdyni odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków LIONS CLUB GDYNIA.

W zgromadzeniu udział wzięło 23 członków LC Gdynia.

4 nieobecnych, usprawiedliwionych ( lista obecności w załączeniu).

                Zgromadzenie otworzył Prezydent Leszek Fiertek, który przywitał obecnych członków i zaproponował następujący porządek zgromadzenia: aby zebranie podzielić na dwie części.

Pierwsza dotyczyłaby spraw bieżących tj.

 1. zatwierdzenie protokołu ze spotkania w kwietniu 2016r.
 2. Przyjęcie w poczet członków klubu kandydata MichałaDmochowskiego
 3. Informacja o spotkaniu klubowym w dniu 02.07.2016r.

Druga część dotyczyłaby sprawozdania z działalności klubu w kadencji 2015/16 oraz wybór nowego zarządu na kadencję 2016/2017

 1. wybór Komisji Skrutacyjnej. Sprawdzenie listy obecności oraz informacja o quorum i ważności głosowań.
 2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Złożenie przez Prezydenta Klubu sprawozdania z działalności Zarządu w kadencji 2015/16
 4. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu Klubu za jego działalność w kadencji 2015/16.
 5. Złożenie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z kontroli i oceny działalności Klubuw kadencji 2015/16
 6. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w kadencji2015/16
 7. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium.
 8. Wybory Prezydenta.
 9. Ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
 10. Wystąpienie nowego Prezydenta elekta.
 11. Wybór Zarządu na kadencję 2016/2017.
 12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016/2017.
 13. Wolne wnioski.
 14. List Gubernatora dotyczący pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Ekwadorze i Japonii.
 15. Zakończenie obrad.

W głosowaniu przyjęto jednomyślnie porządek zgromadzenia.

Część I:

Ad. 1. Zgromadzeni członkowie jednogłośnie przyjęli protokół zebrania z dnia 04 kwietnia 2016r.

Ad. 2. W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto decyzję o przyjęciu w poczet członków klubu kolegę Michała Dmochowskiego

Ad. 3. Prezydent klubu Leszek Fiertek zaproponował, aby następne spotkanie połączone z uroczystym przekazaniem władzy odbyło się w dniu 02 lipca 2016r. W Hotelu Haffner w Sopocie. Po dyskusji dotyczącej kosztów i rodzaju muzyki w głosowaniu przyjęto propozycję Prezydenta L. Fiertka przy  3 osobach wstrzymujących się.

Część II:

Ad. 1. Do Komisji Skrutacyjnej wybrano jednogłośnie:

Marek Szwaj

Michał Szpajer

Piotr Przybyłowski

Członkowie komisji wybrali na przewodniczącego Marka Szwaj.

Po sprawdzeniu listy obecności członków, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że liczba obecnych wynosi 23 członków co stanowi ponad połowę uprawnionych do głosowania i  stwierdził ważność Zgromadzenia do przeprowadzenia wyborów i podjęcia uchwał.

Ad. 2. Wybrano jednogłośnie skład Komisji Uchwał i Wniosków

Henryk Dąbrowski

Leszek Kędzierski

Michał Dmochowski

Ad. 3. Prezydent Leszek Fiertek przedstawił w imieniu Zarządu  sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu w kadencji 2015/16

i polecił dołączyć je do protokołu z dzisiejszego Zgromadzenia.

Ad. 4. W głosowaniu jawnym zgromadzeni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu w kadencji 2015/2016.

Ad. 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Juszczyszyn odczytał sprawozdanie z kontroli i oceny działalności Zarządu klubu zawierające sprawozdanie finansowe (sprawozdanie w załączeniu).

Ad.6. W głosowaniach nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej głosowało 23 członków LC Gdynia. Zgromadzeni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Ad. 7. Członkowie Lions Club Gdynia zebrani na Zgromadzeniu Walnym w dniu 09.05.2016r. w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjeli uchwałę za udzieleniem absolutorium Zarządowi klubu w kadencji 2015/16.

Zgromadzeni nie zgłosili uwag do wygłoszonych sprawozdań.

Ad.8. Wybory nowego Prezydenta.

Prezydent Leszek Fiertek podziękował w imieniu swoim i w imieniu Zarządu za udzielenie mu absolutorium. Podziękował członkom Zarządu za współpracę w kadencji 2015/16.

Zgłosił kandydaturę Jerzego Konopackiego na Prezydenta LC Gdynia.

Michał Szpajer w ciepłych słowach wypowiedział się za kandydaturą Jerzego Konopackiego. Następnie o głos poprosił Wojciech Kodłubański, który również w miłych słowach poparł tę kandydaturę.

Nie zgłoszono innych kandydatów.

Ad. 9. W głosowaniu jawnym przy obecności 23 uprawnionych członków, Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że 22 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym się Zgromadzenie Walne wybrało Jerzego Konopackiego na nowego Prezydenta Klubu na kadencję 2016/2017.

Ad. 10. Jerzy Konopacki podziękował wszystkim zebranym za wybór na tak zaszczytne stanowisko i zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby godnie reprezentować klub i stowarzyszenie. W szczególnych słowach podziękował wszystkim poprzednim Prezydentom. Wspomniał o Członkach założycielach klubu, na czele z Zygmuntem Pastwą i Jędrzejem Czajkowskim, którzy nieśli znaczną pomoc materialną w trudnych chwilach choroby swojego syna. Prezydent elekt serdecznie podziękował Jędrzejowi Czajkowskiemu, który wprowadził go do klubu i zaszczepił ideą lionizmu.

Ad. 11. Następnie na wniosek Prezydenta elekta, Zgromadzenie głosowało za zaproponowanym składem Zarządu.

Jednogłośnie wybrano Zarząd kadencji 2016/2017:

I Wiceprezydent – Wojciech Dmochowski

II Wiceprezydent – Zygmunt Pastwa

Sekretarz – Henryk Dąbrowski

Skarbnik – Jerzy Folga

Ad. 12. Przeprowadzono głosowanie za składem Komisji Rewizyjnej.

Głosami 22 za i 1 wstrzymującym się przyjęto skład Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący – Józef Juszczyszyn

Członkowie: Michał Szpajer i Piotr Przybyłowski

Ad. 13. W imieniu członków klubu. Olgierd Wyszomirski podziękował ustępującemu Zarządowi za pracę i zaangażowanie w minionej kadencji, a nowemu Zarządowi życzył co najmniej podobnych osiągnięć.

Ad. 14. Prezydent L. Fiertek odczytał list od Gugernatora Okręgu dotyczący pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi w Ekwadorze i Japonii. Jędrzej Czajkowski zaproponował zbiórkę po 100zł od każdego członka na ten cel. W głosowaniu przyjęto wniosek za, przy 3 głosach wstrzymujących się. Prezydent ogłosił wyniki tej zbiórki, a dla nieobecnych podano nr konta dla wpłaty na ten cel.

Ad. 15. Prezydent Leszek Fiertek zakończył obrady Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Lions CLub Gdynia.

 

zaprotokółował:

Jerzy Konopacki

sekretarz klubu

Gdynia 09.05.2016r.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top