2014/15

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA LIONS CLUB GDYNIA

w dniu 12 maja 2015 roku

 

            Zgodnie z zawiadomieniem w regulaminowym terminie, w dniu 12.05.2015r. o godz. 18:00 w siedzibie przedsiębiorstwa Mega w Gdyni Chylonia odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków LC Gdynia.

W zgromadzeniu udział wzięło 22 członków LC Gdynia (lista obecności w załączeniu).

Nieobecni członkowie Henryk Dąbrowski upoważnił  Jerzego Folgę, Jedrzej Czajkowski  upoważnił Jerzego Konopackiego, Zygmunt Pastwa upoważnił Aleksandra Wellengera do głosowania w ich imieniu.

 

Porządek zgromadzenia obejmował:

 1. Otwarcie obrad przez Prezydenta Klubu,
 2. powitanieCzłonków Klubu,
 3. przypomnienie postanowień statutu w sprawach objętych porządkiem obrad
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Sprawdzenie listy obecności oraz informacja o quorum i ważności obrad.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Złożenie przez Zarząd Klubu:
 8. sprawozdania finansowego (obejmującego wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek wyników, informację dodatkową) za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014,
 9. sprawozdania z działalności Zarządu w kadencji 2014/2015.
 10. Złożenie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z kontroli i oceny działalności Klubu w kadencji2014/2015.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeprowadzenia głosowań i wyborów.
 13. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu Klubu i udzielenia Zarządowi absolutorium z jego działalności w kadencji 2014/2015.
 14. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenia jej absolutorium z działalności w kadencji 2014/2015.
 15. Wybory prezydenta, I wiceprezydenta, II wiceprezydenta, sekretarza i skarbnika Klubu:
 16. zgłoszenie kandydatur,
 17. potwierdzenie przez kandydatów zgody na kandydowanie,
 18. głosowanie.
 19. Wybory członków Komisji Rewizyjnej:
 20. zgłoszenie kandydatur,
 21. potwierdzenie przez kandydatów zgody na kandydowanie,
 22. głosowanie.
 23. Ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego KomisjiSkrutacyjnej.
 24. Wystąpienia Prezydenta kadencji 2014/2015 i Prezydenta elekta kadencji 2015/2016.
 25. Zakończenie obrad.

 

Ad. 1.   Otwarcie obrad przez Prezydenta Klubu

Prezydent Klubu Sławomira Kitowskiego powitał zebranych i zarządził sporządzenie listy obecności. Następnie przeczytał fragmenty statutu dotyczące Walnych Zgromadzeń Klubu.

 

Ad. 2.    Wybór Komisji Skrutacyjnej

Prezydent Klubu poprosił o zgłoszenie się trzech chętnych do pracy w Komisji Skrutacyjnej. Swoje kandydatury zgłosili  Zbigniew Szychowski i Marek Szwaj. W głosowaniu jawnym skład Komisji Skrutacyjnej został jednomyślnie przyjęty przez uczestniczących w Zgromadzeniu Członków Klubu.  Członkowie Komisji dokonali wyboru ze swego grona Przewodniczącego, którym został  Zbigniew Szychowski.

Ad. 3.    Sprawdzenie listy obecności oraz informacja o quorum i ważności obrad

Sprawdzeniem listy obecności zajęła się Komisja Skrutacyjna, której Przewodniczący oświadczył, że obecnych jest 22 Członków Klubu uprawnionych do głosowania ( w tym trzech członków posiadających upoważnienie do głosowania za kolegów nieobecnych) a zatem uchwały podejmowane przez dzisiejsze Zgromadzenie są ważne.

 

Ad. 4.    Przyjęcie porządku obrad

Prezydent Klubu poprosił o zgłaszanie wniosków o ewentualne wprowadzenie zmian do rozesłanego projektu porządku obrad.  Nie zgłoszono uwag.

Następnie Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto porządek obrad.

 

Ad. 5.    Złożenie przez Zarząd Klubu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014

            do 31.12.2014, oraz sprawozdania z działalności Zarządu w kadencji 2014/2015.

Prezydent Klubu  przedstawił w imieniu Zarządu sprawozdania z działalności Zarządu i finansowe.  Po zapoznaniu uczestników Zgromadzenia z treścią sprawozdań Prezydent przekazał je  protokolantowi do dołączenia  do protokołu z dzisiejszego Zgromadzenia.

 

Ad. 6.    Złożenie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z kontroli i oceny działalności Klubu

w kadencji  2014/2015.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał jej Przewodniczący – Józef Juszczyszyn. (Sprawozdanie w załączeniu).

 

Ad. 7.   Dyskusja nad sprawozdaniami.

            Obecni nie zgłosili uwag do przedstawionych sprawozdań.

 

Ad. 8.    Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeprowadzenia głosowań i wyborów

Przewodniczący obrad zaproponował aby głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu odbywały się w sposób jawny i poddał ten wniosek pod głosowanie. Po głosowaniu w trybie jawnym Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że wniosek został przyjęty jednomyślnie. 

 

Ad. 9.   Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu Klubu i udzielenia Zarządowi absolutorium z jego działalności w kadencji 2014/2015. 

 

W głosowaniach nad przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu, sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014  do 31.12.2014 i Komisji Rewizyjnej oraz udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi głosowało obecnych 22 członków LC Gdynia. Wszyscy głosowali za przyjęciem sprawozdań i udzieleniu absolutorium.

 

Ad. 10.  Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenia jej absolutorium z działalności w kadencji  2014/2015.

 

W głosowaniach nad przyjęciem sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz udzieleniu jej absolutorium głosowało obecnych 22 członków LC Gdynia. Wszyscy głosowali za przyjęciem sprawozdania i udzieleniu absolutorium.

 

Ad. 11.  Wybory Prezydenta, I Wiceprezydenta, II Wiceprezydenta, Sekretarza i Skarbnika Klubu i    członka komisji członkowskiej:

 1. zgłoszenie kandydatur, Prezydent Sławomir Kitowski w imieniu ustępującego zarządu zaproponował następujących kolegów do Zarządu LC Gdynia na kadencję 2015/2016od 1 lipca 2015 do 30.06.2016r r.:

Prezydent –  kol. Leszek Fiertek

I Wiceprezydent  kol. Wojciech Dmochowski

II Wiceprezydent – kol. Zygmunt Pastwa 

Sekretarz – kol. Jerzy Konopacki

Skarbnik – kol. Jerzy Folga

 1. potwierdzenie przez kandydatów zgody na kandydowanie,

Proponowani  członkowie klubu wyrazili zgodę na kandydowanie.

 1. głosowanie.

            Wszyscy obecni jednomyślnie przegłosowali powyższą  propozycję.

 

Ad. 12.  Wybory członków Komisji Rewizyjnej:

 1. zgłoszenie kandydatur.

Prezydent Sławomir Kitowski w imieniu ustępującego zarządu zaproponował następujących   kolegów do Komisji Rewizyjnej na kadencję od 1 lipca 2015 r do 30 czerwca 2016r.:

Kol. Józefa Juszczyszyna

Kol. Michała Szpajera

Kol. Piotra Przybyłowskiego

i kol. Jacka Paryska, Olgierda Wyszomirskiego i Henryka Tomaszewskiego do Komisji Członkowskiej

Proponowani  członkowie klubu wyrazili zgodę na kandydowanie.

 1. głosowanie.  

Propozycja Prezydenta LC Gdynia została jednomyślnie przyjęta i przegłosowana.

 

Ad. 13.  Ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji  Skrutacyjnej.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Zbigniew Szychowski odczytał uchwały dotyczące wyborów Zarządu LC Gdynia i Komisji Rewizyjnej oraz członków  Komisji Członkowskiej, gratulując wybranym.

 

Ad. 14. Wystąpienia Prezydenta kadencji 2014/2015 i Prezydenta elekta kadencji od 1 .07.2015r

Prezydent Sławomir Kitowski podziękował za współprace członkom klubu i Zarządu i życzył nowemu Zarządowi LC Gdynia sukcesów w realizacji zamierzeń.

 

Nowo wybrany Prezydent klubu Leszek Fiertek kadencji od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. podziękował za wybór i wyraził nadzieję na udaną kadencje.

 

Ad. 15.  Zakończenie obrad.

 

            Protokołował:                        Opracował                          Vice-Prezydent                       

            Jerzy Folga                              Jerzy Folga                         Zygmunt Pastwa                      

                                                                                                                 

Gdynia,   15 maj 2015r.

  Gdynia 22.06.015 r

 

 

 

 

 UCHWAŁA NR  4/06/15

 z dnia 22.06.2015 r.

 

             Walne Zgromadzenie członków LC Gdynia podejmuję uchwałę o następującym składzie Zarządu LC Gdynia na najbliższą kadencję (2015/2016);

 

Prezydent                   –  kol. Leszek Fiertek

I Wiceprezydent         – kol. Wojciech Dmochowski

II Wiceprezydent        – kol. Zygmunt Pastwa 

Sekretarz                    – kol. Jerzy Konopacki

Skarbnik                     – kol. Jerzy Folga

 

                                                                       Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

                                                                                   Sławomir Kitowski

page1image62208848

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top